liczba wyswietleń strony: 145453

Badania archeologiczne to specjalność naszej firmy

Zajmujemy się wykonywaniem badań archeologicznych czyli m.in. nadzorów archeologicznych, wyprzedzających badań wykopaliskowych. Nasze usługi świadczymy zarówno dla inwestorów prywatnych jak i firm oraz instytucji. Naszym celem jest dostosowanie harmonogramu prac archeologicznych w taki sposób by inwestor możliwie jak najszybciej uzyskał zgodę WKZ na dalsze realizowanie inwestycji. Działamy na terenie Szczecina i całego województwa zachodniopomorskiego. Wykonujemy również badania antropologiczne

Firma archeologiczna, badaniaNasza firma szanuje czas inwestora. Dlatego reprezentujemy inwestora przed Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wyręczając naszego klienta w formalnościach. Prace prowadzimy tak by dostosować się do harmonogramu budowy. Nasz wykwalifikowany zespół zapewnia kompleksowe usługi w zakresie badań archeologicznych. W przypadku odkrycia szczątków ludzkich – wykonujemy dodatkowo ekspertyzę antropologiczną.

Poniżej zamieszczone zostały najważniejsze informacje dotyczące badań archeologicznych i prac budowlanych. Jeśli zapoznanie się z poniższym tekstem nie rozwieje Państwa wszystkich wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami.

Archeologia i inwestycje budowlane w Polsce - pytania i odpowiedzi

Pytanie do firmy archeologicznej

Na jakim obszarze wykonuje się badania archeologiczne?

Badania archeologiczne przeprowadza się głównie w miejscach objętych ochroną konserwatorską. Strefy ochrony konserwatorskiej to obszary na których najprawdopodobniej pod powierzchnią ziemi znajdują się stanowiska archeologiczne. Czyli pozostałości dawnych osad, cmentarzysk itp.
Na takim terenie obowiązują określone ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się tam zabytków. Obszary objęte ochroną wyznaczone zostały na podstawie zebranych wcześniej informacji z:

  • badań AZP (Archeologicznego Zdjęcia Polski),
  • materiałów archiwalnych,
  • przypadkowych odkryć.

Wszystkie te informacje posiada WKZ oraz urzędy Gminy które biorą je pod uwagę podczas sporządzania Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
Powrót

Po co te badania? Jakie są ich przybliżone koszty oraz zakres?

Budowa na terenie objętym ochroną konserwatorską wymaga wykonania badań archeologicznych. Zasada taka ujęta jest w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiec nad zabytkami. Wbrew obiegowej opinii prace archeologów nie stanowią zazwyczaj wielkiej przeszkody w procesie budowy. Niezwykle rzadko się zdarza, że pod naszą działka budowlaną znajduje się drugi „Biskupin”. W większości przypadków są to skupiska pradziejowej ceramiki itp. Znaleziska te są niewielkie ale jakże cenne dla nauki. Najczęściej prace archeologiczne prowadzone są tak by nie zakłócać harmonogramu budowy. Przykładowo podczas nadzorów – najczęstszej formy badań - archeolog asystuje przy wykonywaniu wkopów fundamentowych, dokumentując i zabezpieczając ewentualne znaleziska. Statystyki jasno wskazują, że koszty prac archeologów np. nadzory archeologiczne nie przekraczają 1 procenta wartości inwestycji. A gdy koszty przekroczą 2 procent wartości inwestycji są dotowane przez państwo.
Powrót

Gdzie można się dowiedzieć czy na mojej działce znajduje się stanowisko archeologiczne?

W odpowiednim urzędzie gminy lub u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inwestor dowiaduje się o konieczności skontaktowania z WKZ zazwyczaj na etapie otrzymania wypisu, z obowiązującego dla jego działki, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wypis powinien zawierać fragment rysunku planu z naniesioną granicą ochrony konserwatorskiej. Natomiast wykonawca realizujący inwestycje np. dla gminy o konieczności zapewnienia nadzoru archeologicznego dowiaduje się z SIWZ.
Powrót

Czy na terenie każdego stanowiska archeologicznego można "się budować"?

Na terenach stanowisk archeologicznych można prowadzić inwestycje, należy jedynie stosować się do decyzji WKZ. WKZ na podstawie planu inwestycji i rodzaju strefy ochronnej (W I, II, III) określa czy badania archeologiczne są potrzebne oraz jaki ma być ich charakter - nadzór archeologiczny bądź wykopaliska archeologiczne.

  • W I. Strefa pełnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej – Obejmuje stanowiska archeologiczne o własnej formie krajobrazowej (np. grodzisko) wraz ze strefą ochrony krajobrazowej. W strefie tej obowiązuje zakaz prowadzenia działalności inwestycyjnej związanej z pracami ziemnymi.
  • W II. Strefa częściowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej – Celem ochrony jest wszechstronne udokumentowanie pozostałości pradziejowej i średniowiecznej działalności człowieka poprzez prowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych wyprzedzających inwestycję na danym terenie. Po ich zakończeniu teren może być trwale zainwestowany.
  • W III. Strefa ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - Celem ochrony jest wszechstronne udokumentowanie pozostałości pradziejowej i średniowiecznej działalności człowieka poprzez prowadzenie archeologicznych badań interwencyjnych w formie nadzoru archeologicznego realizowanego w trakcie prowadzenia procesu inwestycyjnego.

Powrót